WELLGORA INTERNATIONAL LTD
Bedrijfsnummer 14130656
De Registrar of Companies voor Engeland en Wales

Zakelijke gedragscode en ethiek

Met ingang van 01 juni 2022

Wellgora International Ltd zet zich in om zaken te doen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in overeenstemming met hoge ethische normen voor zakelijk gedrag. Deze normen dienen als basis voor het beheer van de bedrijfscode voor zakelijk gedrag en ethiek (“code”). Dit document behandelt niet elk probleem dat zich kan voordoen, maar het zet de basisprincipes uiteen. Deze Gedragscode, die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, aangevuld of herzien, vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Wellgora International Ltd.

Alle Gelieerde Ondernemingen (Distributeurs) moeten deze Gedragscode volledig naleven. Gelieerde ondernemingen zijn onafhankelijke contractanten en zijn niet: franchisenemers, joint ventures, werknemers of agenten van het bedrijf. Gelieerde ondernemingen mogen op geen enkele manier arbeids- of agentuurrelaties impliceren of vertegenwoordigen, inclusief mondelinge verklaringen, gedrukt materiaal of bedrieglijke acties. Gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor alle belastingen op inkomsten die van het Bedrijf worden ontvangen op door hen gedane verkopen, en voor alle en alle andere belastingen, licenties en vergoedingen, tenzij het Bedrijf specifieke schriftelijke procedures heeft opgesteld die anders aangeven. Het bedrijf zal verkoopbelastingen innen en afdragen indien van toepassing op producten op federaal, staats- en provinciaal niveau. Gelieerde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor alle andere belastingen op lagere jurisdictieniveaus. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor kosten die verband houden met de activiteiten van een Affiliate.

Deze gedragscode is opgesteld om de rechten en veiligheid van iedereen te beschermen. Elke Affiliate is en blijft echter verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn acties en Wellgora International Ltd aanvaardt in dat opzicht geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. Voor alle duidelijkheid: Wellgora International Ltd is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud op websites van derden.

 1. Elke Affiliate moet alle wetten, regels en voorschriften naleven die van toepassing zijn op hun activiteiten, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot marketing, privacy, sociale media, consumentenbescherming en reclame.
 2. Elke Affiliate moet verder voldoen aan alle toepasselijke best practices en richtlijnen in de branche.
 3. Elke Affiliate moet in ieder geval:
 • zich onthouden van illegale, onwettige of ongepaste handelingen (zoals, maar niet beperkt tot: criminele handelingen (bijv. discriminatie, racisme, laster, misbruik, phishing, fraude, SPAM enz.), onrechtmatige handelingen, inbreuk op het auteursrecht, inbreuk op handelsmerken of inbreuk op enige andere IE-rechten, inbreuk op de privacy, het gebruik van malware of spyware enz.);
 • zich onthouden van het gebruik van persoonlijke informatie over iemand (inclusief zijn/haar naam) tenzij de Affiliate de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de relevante persoon;
 • voldoen aan alle richtlijnen die zijn uiteengezet door relevante autoriteiten, zoals consumenten- en marktautoriteiten (inclusief, maar niet beperkt tot: de Amerikaanse Federal Trade Commission en elke vergelijkbare autoriteit in alle relevante of toepasselijke rechtsgebieden). Dit houdt in dat elke Affiliate moet garanderen dat alle beoordelingen duidelijk en eerlijk zijn en dat alle beoordelingen voldoen aan de consumenten- en reclamerichtlijnen met betrekking tot getuigenissen en aanbevelingen, inclusief, maar niet beperkt tot: de openbaarmaking van (i) een materiële connectie tussen de endossant en de Affiliate , (ii) verzoeken om een bekrachtiging te verstrekken en (iii) enige vergoeding die door de bekrachtiger is ontvangen voor zijn bekrachtiging. Affiliates zullen nooit het woord "gratis" gebruiken of een in wezen gelijkwaardige claim gebruiken, behalve als een dergelijke claim juist is;
 • geen verkeerde voorstelling van zaken geven of misleidende informatie publiceren;
 • eventuele specifieke openbaarmakingen of disclaimers wijzigen of verbergen;
 • de voorwaarden, richtlijnen en het beleid van alle diensten van derden die zij gebruiken, in acht nemen en naleven, inclusief maar niet beperkt tot socialemediadiensten, zoekmachinemarketingsystemen en andere diensten van derden;
 • zich onthouden van het gebruik van loterijen, loterijen, beloningen, punten of andere deelnameprikkels in hun activiteiten; niet promoten via Wellgora International Ltd; geen syndicaats- of makelaarsaanbiedingen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellgora International Ltd;
 • geen prijsinformatie in hun activiteiten opnemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming;
 • geen beveiligingsmaatregelen of volgsystemen omzeilen, noch proberen om activiteiten via de links te automatiseren of te vervalsen;
 • de links of transactietrackercodes op geen enkele manier wijzigen;
 • geen inhoud plaatsen op openbare prikborden, chatrooms, in openbare ruimtes van sociale netwerken en/of vacaturesites, inclusief maar niet beperkt tot: Facebook.com, Craigslist.org, enz. zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wellgora International Ltd;
 • niet de indruk wekken dat de website van de Affiliate of haar diensten rechtstreeks worden geleverd of onderschreven door Wellgora International Ltd;
 • geen inhoud weergeven naast of één klik verwijderd van inhoud van derden, als dergelijke inhoud van derden in strijd zou zijn met deze Gedragscode;
 • voldoen aan alle wetten, regels en voorschriften inzake gegevensbescherming in alle relevante rechtsgebieden;
 • voldoen aan alle redelijke verzoeken van Wellgora International Ltd, inclusief maar niet beperkt tot, met betrekking tot Wellgora International Ltd Kennisgeving en Verwijderingsprocedure.
 1. Indien een Affiliate voor haar activiteiten gebruik maakt van geautomatiseerde systemen of software, zal die Affiliate ervoor zorgen dat het gebruik daarvan niet leidt tot een schending van deze Gedragscode. De betreffende Affiliate is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldus ondernomen acties.
 2. Een Affiliate is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de ontwikkeling, werking en het onderhoud van haar website(s) en database(s) en voor alle inhoud die op haar website(s) kan verschijnen. Voor alle duidelijkheid: Wellgora International Ltd is niet verantwoordelijk voor inhoud op websites van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inhoud op websites van derden. In dit verband wordt ook verwezen naar de Notice and Takedown Procedure van Wellgora International Ltd
 3. Affiliates zorgen ervoor dat al haar activiteiten voldoen aan de relevante wettelijke regels en voorschriften met betrekking tot SPAM (zoals, maar niet beperkt tot: de CAN SPAM Act 2003 en de EC-richtlijn 2002/58, en zorgen ervoor dat ten minste aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: alle e-maillijsten moeten opt-in-lijsten zijn waarbij de ontvanger vooraf heeft goedgekeurd en ermee heeft ingestemd om e-mailberichten specifiek van de Affiliate te ontvangen.Er mogen geen gehuurde, geleasede of lijsten van derden worden gebruikt;
 4. Een Affiliate mag niet adverteren op een manier die zijn identiteit, zijn domeinnaam of zijn retour-e-mailadres effectief verbergt of verkeerd voorstelt;
 5. De Affiliate is de afzender van de e-mail, in overeenstemming met (anti-)SPAM-regels (dit houdt in dat (i) de Affiliate moet worden geïdentificeerd in het veld "Van:" van de e-mail, (ii) de Affiliate moet vermelden in de e-mail hoe de Affiliate het e-mailadres van de ontvanger heeft verkregen en (iii) de Affiliate moet duidelijk maken dat Wellgora International Ltd niet de afzender van de e-mail is);
 6. Voorafgaand aan het verzenden van e-mails moet elke Affiliate zijn mailinglijst indienen bij de door Wellgora International Ltd aangewezen derde partij voor het opschonen van lijsten om alle namen te verwijderen die op de onderdrukkingslijst van Wellgora International Ltd staan;
 7. Een Affiliate zal geen e-mailverkeer van zijn eigen databases of van databases van derden naar een van de aanbiedingen van Wellgora International Ltd of Wellgora International Ltd. sturen. Al het verkeer met betrekking tot e-mailpromoties zal worden afgewezen en gemarkeerd als niet-gekwalificeerd.
 8. Een gelieerde onderneming zal de inhoud van Wellgora International Ltd onmiddellijk na beëindiging van hun deelname aan het relevante programma verwijderen, terugroepen en het gebruik ervan staken.
 9. Een Affiliate verklaart en garandeert dat hij binnen vierentwintig (24) uur na kennisgeving zal reageren op alle klachten van consumenten. In dit verband wordt ook verwezen naar Wellgora International Ltd Notice and Takedown Procedure.
 10. Elke Affiliate zal een privacybeleid (“Affiliate Privacybeleid”) handhaven dat voldoet aan alle toepasselijke privacywetten, regels en voorschriften in elk relevant rechtsgebied. Het Privacybeleid van de Affiliate zal ten minste omvatten dat elke website van een Affiliate derden, inclusief Klanten, toestaat om inhoud in zijn media te plaatsen, en dat elke dergelijke website alle aldus verzamelde informatie kan delen met derden, zoals Klanten, zoals daaronder wordt overwogen. .
 11. In het geval van een vermeende schending van deze Gedragscode door een Affiliate, zal die Affiliate voldoen aan alle onderzoeken en verzoeken van of namens Wellgora International Ltd en zal de relevante Affiliate alle informatie verstrekken die nodig is in verband met een dergelijk onderzoek of onderzoek aan Wellgora Internationale Ltd.
 12. Elke Affiliate erkent dat als de Affiliate deze Gedragscode heeft geschonden, zijn naam en adres in bepaalde omstandigheden door Wellgora International Ltd aan een derde partij kunnen worden bekendgemaakt.
 13. Elke Affiliate erkent en stemt ermee in dat door te klikken op de knop met het label "Ik ga akkoord" (of soortgelijke links zoals aangegeven door Wellgora International Ltd, de relevante Affiliate akkoord gaat met de relevante overeenkomst(en), algemene voorwaarden of verdere code(s) en / of procedure(s) en dat door dit te doen dat de Affiliate een wettelijk bindende elektronische handtekening indient en een juridisch bindend contract aangaat. De relevante Affiliate erkent dat de elektronische inzending van die Affiliate de Affiliate-overeenkomst vormt en de Wellgora International Ltd-filiaalcatalogus heeft gelezen en begrijpt de juiste taal en voorwaarden voor Wellgora International Ltd-items en stemt ermee in gebonden te zijn aan de relevante overeenkomst(en), algemene voorwaarden of verdere code(s) en/of procedure(s) met Wellgora International Ltd bedrijf en alle Wellgora International Ltd
 14. Wellgora International Ltd kan deze Gedragscode op elk moment wijzigen, aanvullen of herzien en een dergelijke gewijzigde, aangevulde of herziene Gedragscode is automatisch van toepassing. Elke Affiliate keurt hierbij vooraf alle gewijzigde, aangevulde of herziene Gedragscode goed en stemt ermee in.
 15. Wellgora International Ltd behoudt zich het recht voor om een gelieerde positie en/of lid van Wellgora International Ltd te beëindigen op basis van misleidend gedrag, samenzwering en/of gedrag dat niet passend wordt geacht door Wellgora International Ltd.
 16. Standaard is alle reclame, inclusief, maar niet beperkt tot, brochures, pamfletten, opnames, video's, e-mailinhoud, websites, blogs, nieuwsbrieven, scripts, artikelen, banners, presentaties en displays die niet rechtstreeks zijn geproduceerd en beschikbaar gesteld door het bedrijf zijn niet-goedgekeurde, niet-conforme advertenties en mogen niet worden gebruikt om enig aspect van de inkomstenmogelijkheden of producten van Wellgora International Ltd te promoten.
 17. Het is Affiliate's ten strengste verboden om Cross-Recruiting te doen, en het is niet toegestaan een andere Affiliate te verkopen, te werven, voor te stellen of op enige andere manier aan te zetten of te proberen over te halen om een product of dienst te kopen, of deel te nemen aan enige andere inkomstenkans, investering, onderneming , of een andere activiteit begaan die, naar het volledige oordeel van het bedrijf, als cross-rekrutering wordt beschouwd. Dit omvat alle dergelijke activiteiten in alle divisies van het bedrijf, als er afzonderlijke divisies met verschillende beloningsplannen en/of hiërarchiestructuren bestaan, tenzij en zoals specifiek anders vermeld. De integriteit van de hiërarchie en de relaties daarin is van het grootste belang voor elke Affiliate en voor het Bedrijf. Elke Affiliate die deze bepaling schendt, kan worden onderworpen aan onmiddellijke beëindiging om een dringende reden, waarbij alle commissies die hem of haar verschuldigd zijn, worden verbeurd.
 18. ELKE PARTNER ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT EEN SCHENDING VAN DEZE GEDRAGSCODE KAN RESULTEREN IN BEINDIGING VAN HET PROGRAMMA, HET VERVAL VAN EVENTUELE GELIEERDE COMMISSIES EN DE VEREISTE OM EVENTUELE GELIEERDE COMMISSIES VERKREGEN DOOR DEZE OVEREENKOMST VAN BDE TE RETOURNEREN.