Ostatnia aktualizacja: 2 sierpnia 2022

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których początkowa litera pisana jest wielką literą, mają zdefiniowane znaczenie
pod następującymi warunkami. Poniższe definicje będą miały takie same
znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

 • Podmiot stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod
  wspólna kontrola ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza własność 50% lub
  więcej akcji, udziałów lub innych papierów wartościowych uprawnionych do głosowania
  do wyboru dyrektorów lub innego organu zarządzającego.
 • Kraj odnosi się do: Wielka Brytania
 • Firma (określana w tym dokumencie jako „Firma”, „My”, „Nas” lub „Nasz”
  umowy) odnosi się do Wellgora International LTD, Pera Business Park,
  Nottingham Rd, Melton Mowbray LE13 0PB.
 • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, a
  telefon komórkowy lub cyfrowy tablet.
 • Usługa dotyczy Serwisu.
 • Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki i
  Warunki, które tworzą całość umowy między Tobą a Firmą
  dotyczących korzystania z Usługi.
 • Usługa mediów społecznościowych stron trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym
  dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczone przez stronę trzecią, która:
  mogą być wyświetlane, dołączane lub udostępniane przez Serwis.
 • Strona internetowa odnosi się do wellgora™, dostępna z https://wellgora.com/
 • Oznacza to osobę uzyskującą dostęp lub korzystającą z Usługi lub firmę,
  lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba uzyskuje dostęp lub
  korzystanie z Usługi, w stosownych przypadkach.

Potwierdzenie

Są to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi oraz
umowa, która obowiązuje pomiędzy Tobą a Firmą. Niniejsze Warunki i
Warunki określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące użytkowania
Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uzależnione od Twojej akceptacji i
zgodność z niniejszym Regulaminem. Obowiązuje niniejszy Regulamin
wszystkim odwiedzającym, użytkownikom i innym osobom, które uzyskują dostęp lub korzystają z Usługi.

Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i
Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, to
Nie możesz uzyskać dostępu do Usługi.

Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala
osoby poniżej 18 roku życia do korzystania z Usługi.

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uzależnione od Twojej akceptacji
i zgodności z Polityką Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności
opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania
Twoje dane osobowe podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz
informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak prawo Cię chroni. Proszę przeczytaj
Nasza Polityka Prywatności przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać łącza do stron internetowych lub usług stron trzecich, które są
nie należące do Spółki ani przez nią kontrolowane.

Spółka nie sprawuje kontroli i nie ponosi za nie odpowiedzialności
treści, polityk prywatności lub praktyk stron internetowych osób trzecich lub
usługi. Ponadto przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Firma nie będzie
odpowiedzialny lub odpowiedzialny, bezpośrednio lub pośrednio, za wszelkie spowodowane szkody lub straty
lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek;
takie treści, towary lub usługi dostępne na lub za pośrednictwem takich witryn internetowych lub
usługi.

Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności
wszelkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług stron trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić Twój dostęp natychmiast, bez uprzedniego powiadomienia lub
odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli:
naruszać niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu, Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność
Firma i którykolwiek z jej dostawców na mocy dowolnego postanowienia niniejszych Warunków i Państwa
wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe są ograniczone do kwoty
faktycznie zapłacona przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD, jeśli nie dokonałeś zakupu
cokolwiek za pośrednictwem Usługi.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku
Firma lub jej dostawcy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szczególne, przypadkowe, pośrednie lub
szkody wynikowe (w tym między innymi odszkodowania za:
utratę zysków, utratę danych lub innych informacji w przypadku przerwy w działalności,
za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z
korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub
sprzęt firmowy używany z Usługą lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek
postanowienia niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został o tym poinformowany
o możliwości wystąpienia takich szkód, a nawet jeśli środek zaradczy nie zadziała;
zasadniczy cel.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie
odpowiedzialność za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z:
powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron
będą ograniczone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Oświadczenie „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”

Usługa jest świadczona Państwu „TAK JAK JEST” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” i ze wszystkimi błędami
i wady bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym dozwolonym zakresie
zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka, w imieniu własnym i na rzecz swojego
Podmioty stowarzyszone oraz ich odpowiedni licencjodawcy i usługodawcy,
wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub
inaczej, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji
zbywalności, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności,
oraz gwarancje, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania,
praktyki użytkowania lub handlu. Bez ograniczenia do powyższego, Spółka
nie udziela żadnej gwarancji ani zobowiązania i nie składa żadnego rodzaju oświadczeń
że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone rezultaty,
kompatybilny lub współpracuje z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami,
działają bez przerw, spełniają wszelkie standardy wydajności lub niezawodności lub
być wolne od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub będą poprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żadna z firm
dostawca składa jakiekolwiek oświadczenia lub gwarancje, wyraźne lub dorozumiane:
(i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji,
treści i materiałów lub produktów w nich zawartych; (ii) że Usługa
będzie nieprzerwany lub wolny od błędów; (iii) co do dokładności, rzetelności lub
waluta wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv)
że Usługa, jej serwery, treść lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu;
Spółki są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania,
bomby zegarowe lub inne szkodliwe komponenty.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji
lub ograniczenia obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie
powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie. Ale w takim przypadku
wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji mają zastosowanie do:
w największym stopniu wykonalny zgodnie z obowiązującym prawem.

Prawo rządowe

Obowiązuje prawo Kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych:
niniejsze Warunki i korzystanie z Usługi. Korzystanie z Aplikacji może również:
podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spór dotyczący Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować
aby rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich obowiązkowych
przepisy prawa kraju, w którym mieszkasz.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych

Oświadczasz i gwarantujesz, że (i) nie znajdujesz się w kraju, który jest
podlega embargo rządu Stanów Zjednoczonych lub został wyznaczony
przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów” oraz (ii)
Nie znajdujesz się na żadnej liście rządowej Stanów Zjednoczonych zabronionych lub
strony objęte ograniczeniami.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Podzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie
postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego
świadczenia w najszerszym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem oraz
pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub nie wymaganie;
wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie ma wpływu na
możliwość skorzystania z tego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym momencie;
po tym zrzeczeniu się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek
późniejsze naruszenie.

Tłumaczenia ustne

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli je stworzyliśmy
dostępne dla Ciebie w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że oryginalny tekst w języku angielskim
ma pierwszeństwo w przypadku sporu.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków
kiedykolwiek. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby
powiadomić z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co
stanowi istotną zmianę, która zostanie ustalona według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wprowadzeniu tych zmian
skuteczne, wyrażasz zgodę na związanie się zmienionymi warunkami. Jeśli nie wyrażasz zgody
nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony i
Usługa.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz się skontaktować
nas: